Det här med elinstallationer

Det här med elinstallationer

Elinstallationer berör ett elektriskt system som är anslutet till elnätet

Elinstallationen ansvarar för att tillhandahålla elkraft och garantera säker drift, men också för att kontrollera att den elektriska utrustningen beter sig korrekt.

Om elektriska installationer inte installeras korrekt kan detta få mycket farliga konsekvenser. Om till exempel en dubbelisolerad elektrisk apparat kopplas in utan att vara jordad kan den orsaka allvarliga brännskador. Med elinstallation avses det elektriska systemet och den elektriska utrustning (inklusive elektriska apparater) som är ansluten till det.

Denna elinstallation ansvarar för att tillhandahålla elkraft och garantera säker drift, men också för att kontrollera att elutrustningen fungerar korrekt.

I elinstallationer finns det flera olika elsystem som arbetar tillsammans samtidigt. Dessa system kompletterar varandra för att tillhandahålla elektrisk kraft. Det finns två huvudtyper av elektricitet: likström (DC) och växelström (AC). I en likströmskrets flödar den elektriska energin endast i en riktning. En växelströmskrets ändrar den elektriska energin hela tiden riktning. Vetenskapliga studier har visat att många elolyckor kan härledas till att man använder apparater som inte är konstruerade för att användas med växelström.

En elektriker är en person som har fått specialutbildning och är kvalificerad att installera eller underhålla ett elektriskt system eller elektrisk utrustning i en byggnad.

Han ansvarar för elinstallationer i de byggnader han arbetar i. Hans arbete omfattar elektriska ledningar, elektrisk utrustning och elektriska apparater.

En elinstallation ska tillhandahålla elkraft på ett säkert sätt till de boende i en byggnad. Detta innebär att flera elektriska system arbetar tillsammans samtidigt.

– Elsystemet som är avsett att distribuera el från det allmänna försörjningssystemet i hela byggnaden eller till ett eller flera specifika områden i byggnaden, detta kallas också för allmänt elsystem

– Det eller de elektriska system som är installerade specifikt för belysning. Kretsarna i detta elsystem kallas belysningskretsar eftersom deras huvudfunktion är att ge ljus till särskilda platser i ett rum. – En sista krets, som kanske bara behövs under


Kommentarer är stängda.